Напишіть нам

Всі теми

Географія: загальна географія

Курс “Загальної географії” буде цікавим та корисним для всіх вікових категорій. Він особливо актуальний для учнів 6—11 класів, а також є базовим під час підготовці до ЗНО.

Перед вами курс загальної географії — фундамент географічних знань. Під час проходження цього курсу ви дізнаєтесь історію найвизначніших географічних відкриттів, опануєте навички використання планів і карт, пізнаєте таємниці оболонок Землі та, найголовніше, навчитесь розв’язувати будь-які географічні задачі. Це цікавий і корисний курс, який допоможе вам не тільки отримати потрібні для ЗНО знання, а й щиро полюбити географію.

ПРОГРАМА ТА ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 1. 1. Географiчне пiзнання Землi
  • Стародавня епоха пiзнання Землi. Пiзнання Землi в Середнi вiки. Епоха Великих географiчних вiдкриттiв. Подорожi португальцiв. Вiдкриття Америки. Перша навколосвiтня подорож. Вiдкриття Пiвденного материка. Походи землепрохiдцiв.
  • Географiя Нового часу. Експедицiї ХVIII–ХIХ ст. Дiяльнiсть географiчних товариств. Сучаснi географiчнi дослiдження. Освоєння полярних широт. Мiжнароднi дослiдження Землi. Вiтчизняна географiя.
 2. 2. Земля на планi та картi | Наука географiя
  • Зображення Землi на аерофотознiмку, космiчному знiмку, глобусi, на планi та картi. Масштаб та його види. План, основнi ознаки плану. Карти, рiзноманiтнi способи картографiчного зображення, класифiкацiя карт. Визначення вiдстаней на мiсцевостi, планi та картi.
  • Орiєнтування на мiсцевостi. Поняття про азимут та румб. Абсолютна i вiдносна висоти мiсцевостi. Зображення нерiвностей земної поверхнi на планi та картi. Градусна сiтка на глобусi та географiчнiй картi. Географiчнi координати.
  • Географiя як наука. Що вивчають роздiли географiї. Джерела географiчних знань. Методи географiчних дослiджень. Ери. Рух Землi в космосi. Часовi пояси.
 3. 3. Лiтосфера | Гiдросфера
  • Внутрiшня будова Землi. Лiтосфера та лiтосфернi плити. Гiрськi породи та мiнерали. Походження материкiв i океанiв. Рухи земної кори. Внутрiшнi та зовнiшнi процеси Землi. Землетруси та вулкани. Джерела та гейзери. Основнi форми рельєфу суходолу Землi. Рельєф дна Свiтового океану. Зв’язок будови земної кори та рельєфу Землi.
  • Гiдросфера. Свiтовий колообiг води. Свiтовий океан та його частини. Острови в океанi. Рух води в океанi. Рiчки, рiчкова система i басейн, живлення i режим рiчок, робота рiчок. Озера. Штучнi водойми. Болота. Льодовики. Багаторiчна мерзлота. Пiдземнi води.
 4. Проміжний екзамен
 5. 4. Атмосфера | Бiосфера
  • Атмосфера, її склад i будова. Тепловi пояси Землi. Пояси атмосферного тиску на Землi. Вiтер, постiйнi та змiннi вiтри. Хмари i туман. Повiтрянi маси, циклони та антициклони. Види опадiв i закономiрностi їхнього розподiлу. Погода, її елементи, типи, змiна в часi. Клiмат Землi, чинники його формування, пояси i основнi типи.
  • Бiосфера, її складовi. Вплив господарської дiяльностi людини на бiосферу. Грунти. Географiчна оболонка, закономiрностi її формування i розвитку. Зональнi та азональнi природнi комплекси. Природнi зони.
 6. 5. Взаємодiя людини та природи
  • Змiни природи пiд впливом господарської дiяльностi людини. Природокористування. Природнi ресурси материкiв та океанiв.
  • Забруднення i охорона природного середовища. Глобальнi екологiчнi проблеми та мiжнародне спiвробiтництво для їх вирiшення.
 7. 6. Вирiшення географiчних задач
  • Теорiя для вирiшення географiчних задач.

Джерело: courses.ed-era.com

Матеріали за темою

Обговорення