Напишіть нам

Всі теми

Біологія: рослини, гриби та лишайники

Перший курс біології включає в себе не тільки матеріал з ботаніки, а й базову інформацію, необхідну для розуміння біологічних процесів. У першому курсі учень спочатку опановує анатомію та фізіологію рослин, а вже потім, на основі здобутих знань, різноманітність рослинного світу. Ботаніка — це нескладно, і ви в цьому переконаєтесь.

Цей курс підійде найперше абітурієнтам, які планують пов’язати своє життя з біологією, біотехнологією, медициною, психологією, ветеринарією, фармацією, різноманітними напрямами сільського господарства та лісництва. Однак наш курс біології виявиться корисним не тільки для тих, хто вже на порозі вступу до ВНЗ, а й для школярів, які просто цікавляться біологією, хочуть доповнити та вдосконалити знання або навіть опанувати певний матеріал наперед, взяти участь у біологічних олімпіадах, турнірах і конкурсах. Окрім цього, курс буде цікавим для всіх, хто полюбляє біологію, прагне дізнатися щось нове або надолужити втрачене в школі, адже пізнавати ніколи не пізно.

ПРОГРАМА ТА ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 1. 1. Вступ до бiологiї та ботанiки.
  • Предмет вивчення бiологiї, ознаки живого, царства живого, бiологiчнi науки. Предмет вивчення ботанiки, характеристика царства Рослини.
  • Рослинна клiтина. Тканини рослин: твiрна, основна, провiдна, механiчна, покривна.
 2. 2. Вегетативнi органи рослин.
  • Класифiкацiя органiв рослин на вегетативнi та репродуктивнi. Корiнь: функцiї, типи кореневої системи, зони, будова, видозмiни кореня. Добрива.
  • Пагiн (будова, рiст, галуження): брунька (види бруньок, розвиток пагона з бруньки), стебло (внутрiшня будова та транспорт), видозмiни пагона.
  • Пагiн: листок (зовнiшня та внутрiшня будова, класифiкацiя за формою, листкорозмiщення, жилкування, функцiї, видозмiни). Дихання i фотосинтез, транспiрацiя. Регуляцiя процесiв життєдiяльностi, реакцiя рослин на подразнення.
 3. 3. Репродуктивнi(генеративнi) органи та процеси життєдiяльностi рослин.
  • Квiтка: зовнiшня будова, функцiї. Дводомнi та однодомнi рослини. Види суцвiть.
  • Запилення. Будова тичинки, пилкового зерна та насiнного зачатка, механiзм подвiйного заплiднення. Насiнина: будова, хiмiчний склад, умови проростання.
  • Плiд: класифiкацiя, способи поширення плодiв i насiння. Вегетативне та штучне розмноження рослин
 4. Узагальнення пройденого матерiалу | Проміжний екзамен
 5. 4. Рiзноманiтнiсть рослин. Водоростi (нижчi) та вищi споровi рослини.
  • Систематика рослин. Нижчi рослини: зеленi, дiатомовi, бурi та червонi водоростi (порiвняльна характеристика їхньої будови та процесiв життєдiяльностi, найтиповiшi представники, значення у природi, у життi людини).
  • “Вихiд” рослин на суходiл. Вищi споровi рослини: мохоподiбнi, плауноподiбнi, хвощеподiбнi, папоротеподiбнi (загальна характеристика вищих спорових; порiвняльна характеристика їхньої будови та процесiв життєдiяльностi, чергування статевого й нестатевого поколiнь, найтиповiшi представники, значення у природi, у життi людини).
 6. 5. Рiзноманiтнiсть рослин: насiннi рослини.
  • Голонасiннi: будова, процеси життєдiяльностi, цикл розвитку, найтиповiшi представники, значення у природi, у життi людини
  • Покритонасiннi. Порiвняльна характеристика Однодольних i Дводольних. Порiвняльна характеристика представникiв родин Капустянi (Хрестоцвiтi), Розовi, Бобовi, Пасльоновi, Айстровi (Складноцвiтi), Цибулевi, Лiлiйнi, Злаковi (Тонконоговi).
 7. 6. Гриби та лишайники.
  • Загальна характеристика грибiв. Будова та процеси життєдiяльностi, рiзноманiтнiсть грибiв (найтиповiшi представники цвiлевих, шапкових грибiв; дрiждi – колонiальний гриб; гриби-паразити та захворювання, якi вони спричиняють). Загальна характеристика лишайникiв.
  • Узагальнення та систематизацiя: рiзноманiтнiсть рослин, грибів та лишайників.

Джерело: courses.ed-era.com

Матеріали за темою

Обговорення