Напишіть нам

Всі теми

Профіль інклюзивних учителів: що вони мають знати та вміти

Проєкт “Освіта вчителів для інклюзії” (Teacher Education for Incluusion TE4I) Европейського Агентства з Особливих Потреб і Інклюзивної Освіти дослідив, як у різних країнах початкова освіта вчителів готує їх “бути інклюзивними” і склав Профіль інклюзивних учителів. Це перелік знань, компетентностей і цінностей, якими має володіти вчитель, щоб забезпечити інклюзивне навчання.

Інклюзивне навчання Агентство розглядає нее як задоволення потреб особливих груп учнів, а підхід до всіх учнів і врахування потреб кожного. 

Для роботи над документом залучили 55 експертів, які відповідають за освіту вчителів, із 25-ти країн: Австрії, Бельгії (обидві фламандська та франкомовна громади), Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Великобританія (Англія, Північна Ірландія, Шотландія та Уельс).

Окрім експертів, визначених країною, залучені понад 400 інших зацікавлених сторін вчителів, керівників шкіл, місцевих адміністраторів освіти, представників громадських організацій, політиків, учнів, їхніх батьків та сімей.

Мета документа надати концентровану інформацію про компетентності, ставлення, знання та вміння, необхідні всім вчителям, які працюють в інклюзивних умовах.

Насамперед, він розроблений як керівництво для проєктування та впровадження програм інклюзивного навчання для всіх учителів.

“Нова українська школа” стисло розповідає, з чого складається Профіль інклюзивних учителів.

ПРОФІЛЬ ІНКЛЮЗИВНИХ УЧИТЕЛІВ

Профіль розроблений навколо основних цінностей та рамок компетентності.

Рамки компетентності складаються з трьох елементів: ставлення, знань та навичок. Певне ставлення чи віра вимагає певних знань або рівня розуміння і навичок, щоб застосувати ці знання в практичній ситуації.

Цінності та рамки компетентності не представлені в ієрархічному порядку.

1. Цінування різноманітності учнів різниця між учнями розглядається як ресурс і актив для освіти

Рамки компетентності у межах цієї основної цінності стосуються:

 • поняття інклюзивної освіти;
 • погляду вчителя на різницю між учнями.

1.1 Поняття інклюзивної освіти

Ставлення та переконання в основі цієї рамки компетентності:

 • освіта базується на вірі в рівність, права людини та демократію для всіх учнів;
 • інклюзивна освіта стосується реформи суспільства і є незворотною;
 • інклюзивну освіту та якість освіти не можна розглядати як окремі питання;
 • лише доступу до освіти недостатньо участь означає, що всі учні займаються значимою для них навчальною діяльністю.

Основні знання та розуміння в основі цієї рамки компетентності:

 • теоретичні та практичні концепції і принципи, що лежать в основі інклюзивної освіти у глобальному та локальному контекстах;
 • ширша система культур і політик освітніх установ на всіх рівнях, що впливають на інклюзивну освіту. Можливі сильні та слабкі сторони освітньої системи, в якій вони працюють, повинна бути усвідомлена і зрозумілою вчителям;
 • інклюзивна освіта це підхід для всіх учнів, а не лише для тих, кого сприймають як тих, хто мають різні потреби і можуть бути під ризиком виключенням з освітніх можливостей;
 • мова включеності та різноманітності і наслідки використання різної термінології для опису, маркування та категоризації учнів;
 • інклюзивна освіта як наявна (доступ до освіти) участь (якість навчального досвіду) та досягнення (навчальні процеси та результати) усіх учнів.

Найважливіші вміння та навички, які розвиваються через цю рамку компетентності:

 • критично вивчити власні переконання і ставлення та вплив, який вони мають на дії;
 • залученість в етичну практику та дотримання конфіденційності;
 • здатність деконструювати навчальну історію для розуміння поточних ситуацій та контекстів;
 • подолання стратегій, що вимагають неінклюзивної позиції та роботи у сегрегаційних ситуаціях;
 • чуйність до різноманітних потреб учнів;
 • моделювання поваги у соціальних стосунках та використання відповідної мови з усіма учнями та зацікавленими сторонами в освіті.

1.2 Погляд вчителя на різницю між учнями

Ставлення та переконання в основі цієї рамки компетентності:

 • бути іншим це нормально;
 • різноманітність учнів слід поважати, цінувати та розуміти як ресурс, який розширює можливості навчання та додає цінності школам, місцевим громадам та суспільству;
 • голоси всіх учнів мають бути почутими та цінуватися;
 • учитель є ключовим суб’єктом впливу на самооцінку учнів і, як наслідок, на їхній потенціал навчатися;
 • категоризація та маркування учнів можуть негативно впливати на навчання можливості.

Основні знання та розуміння в основі цієї рамки компетентності:

 • учні можуть пізнавати різноманітність через себе та своїх однолітків;
 • учні навчаються різними способами, і це можна використовувати для підтримки їхнього та навчання їхніх однолітків;
 • суттєва інформація про різноманітність учнів (виходить з потреб підтримки, культурного, мовного, соціально-економічного бекграунду тощо);
 • школа це спільнота та соціальне середовище, які впливають на самооцінку учнів та потенціал навчання;
 • контингент школи та класу постійно змінюється;
 • різноманітність не може розглядатися як статичне поняття.

Найважливіші вміння та навички, які розвиваються через цю сферу компетентності:

 • навчитися вчитися із відмінностей;
 • визначати найкращі способи реагування на різноманітність у будь-яких ситуаціях;
 • зважати на різноманітність у реалізації навчальних програм;
 • використовувати різноманітність у навчальних підходах та стилях як ресурс для викладання;
 • сприяти створенню шкіл як навчальних спільнот, які поважають, заохочують та відзначають досягнення всіх учнів.

2. Підтримка всіх учнів вчителі мають великі очікування щодо досягнень усіх учнів

Рамки компетентності у межах цієї основної цінності стосуються:

 • сприяння навчальному, практичному, соціальному та емоційному навчанню всіх учнів.
 • ефективних методів навчання в неоднорідних класах.

2.1 Сприяння навчальному, практичному, соціальному та емоційному навчанню всіх учнів

Ставлення та переконання в основі цієї рамки компетентності:

 • навчання це насамперед соціальна діяльність;
 • академічне, практичне, соціальне та емоційне навчання однаково важливі для всіх учнів;
 • очікування вчителів є ключовим фактором успішності учнів, а отже високі очікування для всіх учнів є критично важливими;
 • усі учні повинні бути активними творцями рішень у своєму навчанні та будь-якому процесі оцінювання, в який вони залучені;
 • батьки та сім’ї є важливим ресурсом для навчання учня;
 • розвиток самостійності та самовизначення має важливе значення для всіх учнів;
 • навчальні спроможність та потенціал кожного учня мають бути відкриті та стимулюватися.

Основні знання та розуміння в основі цієї рамки компетентності:

 • розуміння цінності спільної роботи з батьками та сім’ями;
 • типові та нетипові моделі і шляхи розвитку дитини, особливо щодо розвитку соціальних та комунікативних навичок;
 • можуть бути використані різні моделі навчання та підходи до навчання учнів.

Найважливіші вміння та навички, які розвиваються через цю рамку компетентності:

 • бути ефективним вербальним та невербальним комунікатором, здатним реагувати на різноманітні комунікаційні потреби учнів, батьків та інших фахівців;
 • підтримувати розвиток комунікативних навичок та можливостей учнів;
 • оцінювати, а потім розвивати вміння навчатися;
 • розвивати незалежних та автономних учнів;
 • сприяти кооперативним підходам навчання;
 • реалізувати позитивні підходи управління поведінкою, що підтримують соціальний розвиток та взаємодію учнів;
 • сприяти навчальним ситуаціям, коли учні можуть “ризикувати” і навіть зазнавати невдачі у безпечному навколишньому середовищі;
 • використовувати оцінювання, що враховує як соціальне та емоційне, так і академічне навчання.

2.2. Ефективні методи навчання в неоднорідних класах

Ставлення та переконання в основі цієї рамки компетентності:

 • ефективні вчителі навчають усіх учнів;
 • вчителі відповідають за сприяння навчанню всіх учнів у класі;
 • здібності учнів не стаціонарні; усі учні мають спроможність учитися та розвиватися;
 • навчання це процес, а метою для всіх учнів є розвиток уміння вчитися, а не лише опанування змістом і предметними знаннями;
 • процес навчання за суттю однаковий для всіх учнів є дуже мало “особливих методик”;
 • у деяких випадках особливі труднощі з навчанням потребують відповідей, що ґрунтуються на адаптації навчальної програми та підходах до викладання.

Основні знання та розуміння в основі цієї рамки компетентності:

 • теоретичні знання про те, як навчаються учні, та моделі викладання, які підтримують процес навчання;
 • позитивна поведінка та менеджмент класу;
 • управління фізичним та соціальним середовищами класу для підтримки навчання;
 • способи виявлення, а потім подолання різних бар’єрів у навчанні та наслідків цього для навчальних підходів;
 • розвиток базових навичок зокрема, ключових компетентностей разом із пов’язаними підходами до викладання та оцінювання;
 • оцінювання, орієнтоване на виявлення сильних сторін учня;
 • диференціація змісту навчальних програм, навчального процесу та навчальних матеріалів, щоб включити учнів та задовольнити різноманітні потреби;
 • персоналізовані підходи до навчання для всіх учнів, що підтримують їх у розвитку самостійності в навчанні;
 • розробка, впровадження та ефективний перегляд індивідуальних навчальних планів або подібні індивідуалізовані програми навчання, коли це доречно.

Найважливіші вміння та навички, які розвиваються через цю рамку компетентності:

 • застосування навичок лідерства у класі, які передбачають систематичний підхід до позитивного управління класом;
 • робота з окремими учнями, а також з неоднорідними групами;
 • використання навчальної програми як інструменту для включення, що підтримує доступ до навчання;
 • звертання до питання різноманітності під час розробки навчальних програм;
 • диференціювання методів, змісту та результатів навчання;
 • робота з учнями та їхніми сім’ями для персоналізації навчання та встановлення цілей;
 • сприяння кооперативному навчанню, коли учні допомагають одне одному різними способами включаючи навчання одне в одного у межах гнучкого групування учнів;
 • систематично використовувати різноманітні методи та підходи;
 • використання ІКТ та адаптивних технологій для підтримки гнучких підходів до навчання;
 • використання підходів до викладання, що ґрунтуються на доказах ефективності для досягнення цілей навчання, альтернативних маршрутів для навчання, гнучких інструкцій та чіткого зворотного зв’язку до учнів;
 • використання формувального та підсумкового оцінювання, яке підтримує навчання та не клеїть ярлики та не призводить до негативних наслідків для учнів;
 • залучення до спільного вирішення проблем з учнями;
 • спирання на різні вербальні та невербальні навички спілкування для полегшення навчання.

3. Робота з іншими співпраця та робота в команді важливі підходи для всіх учителів

Рамки компетентності в межах цієї основної цінності стосуються:

 • роботи з батьками та сім’ями;
 • роботи з іншими фахівцями в галузі освіти.

3.1 Робота з батьками та сім’ями

Ставлення та переконання в основі цієї рамки компетентності:

 • усвідомлення додаткової цінності співпраці з батьками і сім’ями;
 • повага до культурного та соціального бекграунду і перспектив батьків та сім’ї;
 • погляд на ефективне спілкування та співпрацю з батьками і сім’ями як на відповідальність учителя.

Основні знання та розуміння в основі цієї рамки компетентності:

 • інклюзивне викладання, що базується на підході до роботи через співпрацю;
 • важливість позитивних міжособистісних навичок;
 • вплив міжособистісних стосунків на досягнення навчальних цілей.
Профіль інклюзивних учителів: що вони мають знати та вміти

Освіта базується на вірі в рівність, права людини та демократію для всіх учнів. Фото: автор – Taylor Wilcox, Unsplash

Найважливіші вміння та навички, які можуть бути розвинені через цю рамку компетентності:

 • ефективне залучення батьків і родин до підтримки навчання їхньої дитини;
 • ефективне спілкування з батьками та членами сім’ї з різним культурним, етнічним, мовним та соціальним бекграундом.

3.2 Робота з іншими фахівцями в галузі освіти

Ставлення та переконання в основі цієї рамки компетентності:

 • інклюзивна освіта вимагає від усіх вчителів роботи в командах;
 • співпраця, партнерство та робота в команді є важливими підходами для всіх учителів;
 • спільна командна робота фахівців підтримує навчання одне з одним та одне від одного.

Основні знання та розуміння в основі цієї рамки компетентності:

 • цінність та переваги спільної роботи з іншими вчителями та освітніми професіоналами;
 • підтримка систем та структур, які надають допомогу, ввідну інформацію та консультації;
 • моделі міжвідомчої роботи, в яких співпрацюють учителі інклюзивних класів та інші експерти і персонал із різних дисциплін;
 • підходи викладання у співпраці, коли вчителі застосовують командний підхід із залученням самих учнів, батьків, однолітків, інших учителів та допоміжний персонал школи, а також членів мультидисциплінарної групи, якщо це доречно;
 • мова / термінологія та основні концепції роботи інших професіоналів, які залучені в освіту;
 • потужні відносини між різними зацікавленими сторонами, які мають бути поінформовані та ефективно справлятися.

Найважливіші вміння та навички, які розвиваються через цю рамку компетентності:

 • реалізація навичок керівництва та управління класом, які сприяють ефективній міжорганізаційній роботі;
 • співучителювання та робота в гнучких викладацьких колективах;
 • робота вчителя як частини шкільної спільноти з використанням підтримки внутрішніх і зовнішніх ресурсів школи;
 • побудова класної спільноти, яка є частиною ширшої шкільної спільноти;
 • сприяння процесам оцінювання, перегляду та розвитку всієї школи;
 • спільне вирішення проблем з іншими професіоналами;
 • сприяння ширшому партнерству школи з іншими школами, громадськими організаціями та іншими освітніми організаціями;
 • опирання на низку вербальних та невербальних навичок спілкування для полегшення роботи у співпраці з іншими професіоналами.

4. Особистий професійний розвиток, викладання це навчальна діяльність і вчителі відповідальні за своє навчання протягом усього життя

Рамки компетентності в межах цієї основної цінності стосуються:

 • вчителів як практиків проведення рефлексії.
 • початкової освіти вчителів як фундаменту для постійного професійного навчання та розвитку.

4.1 Вчителі як практики проведення рефлексії

Ставлення та переконання в основі цієї рамки компетентності:

 • викладання це діяльність із розв’язання проблем, яка потребує безперервного та систематичного планування, оцінювання, рефлексії, а потім модифікованої дії;
 • рефлексивна практика допомагає вчителям ефективно працювати з батьками, а також у команді з іншими вчителями та професіоналами, які працюють у школі та поза нею;
 • важливість доказової практики, яка “веде” роботу вчителя;
 • цінування важливості розвитку особистісної педагогіки для скеровування роботи вчителя.

Основні знання та розуміння в основі цієї рамки компетентності:

 • особисті мета-когнітивні навички, навчання вчитися;
 • що робить людину практиком рефлексії і як особиста рефлексія щодо дії та під час дії може бути розвинена;
 • методи та стратегії оцінювання власної роботи та успішності;
 • методи дослідження дій та їх актуальність для роботи вчителів;
 • розробка особистих стратегій розв’язання проблем.

Найважливіші вміння та навички, які розвиваються через цю рамку компетентності:

 • систематичне оцінювання власної ефективності;
 • ефективне залучення інших до рефлексії про викладання та навчання;
 • сприяння розвитку школи як спільноти, що навчається.

4.2 Початкова освіта вчителів як фундамент для постійного професійного навчання та розвитку

Ставлення та переконання в основі цієї рамки компетентності:

 • вчителі відповідають за власний неперервний професійний розвиток;
 • початкова освіта вчителів це перший крок у професійному навчанні вчителя протягом усього життя;
 • викладання це навчальна діяльність;
 • бути відкритим до опанування нових навичок і активно запитувати про інформацію та поради це добра річ, а не слабкість;
 • учитель не може бути експертом у всіх питаннях щодо інклюзивної освіти. Базові знання для початківців в інклюзивній освіті є вирішальним, але важливе неперервне навчання;
 • зміни та розвиток є постійними в інклюзивній освіті, і вчителі потребують навичок керування та реагування на мінливі потреби та вимоги протягом усієї своєї кар’єри.

Основні знання та розуміння в основі цієї рамки компетентності:

 • освітнє законодавство та правовий контекст, в якому вони працюють, їхні відповідальність та обов’язки перед учнями, їхніми сім’ями, колегами та вчительською професією в цьому правовому контексті;
 • перспективи, можливості та шляхи подальшої неперервної освіти вчителів для того, щоб розвивати знання та навички для підсилення їхньої інклюзивної практики.

Найважливіші вміння та навички, які розвиваються через цю сферу компетенцій:

 • гнучкість у вчительських стратегіях, що сприяють інноваціям та особистому навчанню;
 • використання стратегій управління часом, які вміщають можливості для продовження неперервного розвитку;
 • бути відкритим та ініціативним у використанні колег та інших фахівців як джерел навчання та натхнення;
 • сприяння процесу навчання та розвитку всієї шкільної спільноти.

“Нова українська школа”

Титульне фото: автор – javier trueba, Unsplash

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”. Позиція Міжнародного фонду “Відродження” може не збігатися з думкою автора.

Підписуйтесь на наші Facebook та Viber

Матеріали за темою

Обговорення

Розділ створено за підтримки Програмної ініціативи “Демократична практика” Міжнародного фонду “Відродження”. Позиція Міжнародного фонду “Відродження” може не збігатися з думкою автора.