Напишіть нам

Всі теми

Атестація vs Інституційний аудит закладів освіти

До сьогодні в загальній системі забезпечення якості освіти важливе місце посідала атестація закладів освіти.

У новому Законі України “Про освіту” такого інструменту немає. Та це не слід розглядати як скасування зовнішнього контролю за діяльністю закладів освіти взагалі.

З’явилися нові інструменти, насамперед, інституційний аудит закладів освіти, який можна вважати замінником атестації.

Ключовими відмінностями інституційного аудиту від атестації є таке:

 • інституційний аудит проводить орган, що є незалежним від закладів освіти та їх засновників;
 • метою інституційного аудиту є не фіксація наявності тих чи інших проблем, а допомога у визначенні шляхів вирішення цих проблем;
 • на відміну від атестації, закон передбачає відповідальність керівника закладу освіти за порушення законодавства, а також необхідність визначення конкретного строку усунення недоліків і порушень;
 • єдність вимог до закладів освіти всіх форм власності;
 • визнання результатів громадської акредитації як проходження планового інституційного аудиту (громадська акредитація проводиться на добровільних засадах за запитом закладу освіти акредитованими в установленому порядку фаховими громадськими об’єднаннями, іншими акредитованими юридичними особами, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності).

Ще деякі відмінності зазначено в таблиці:

Атестація закладу освіти Інституційний аудит
Визначення: немає. Визначення: Інституційний аудит – це комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток (ЗО-2017, ст. 45.1).
Сфера застосування: дошкільні, середні, позашкільні та професійно-технічні навчальні заклади (ЗО, ст. 15.5). Сфера застосування: заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (ЗО-2017, ст. 45.1).
Завдання: визначення відповідності освітніх послуг, які надаються навчальними закладами, державним стандартам певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня (ЗО, ст. 15.5). Мета: оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо:

 • підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог законодавства та ліцензійних умовам (ЗО-2017, ст. 45.2).
Хто проводить:

 • МОН для професійно-технічних навчальних закладів (ЗО, ст. 12.2);
 • Органи управління освітою, створювані Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для інших закладів, розташованих на їхній території (ЗО, ст. 14.2, ЗЗСО, ст. 37.3; ЗДО, ст. 19.2; ЗПШО, ст. 10.6; ЗПТО, ст. 9).
Хто проводить:

 • Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти (ЗО-2017, ст. 45.4);
 • Педагогічні працівники, які пройшли сертифікацію, можуть залучатися до проведення інституційного аудиту в інших закладах освіти (ЗО-2017, ст. 51.5).
Як часто проводять:

 • планова не рідше одного разу на 10 років (для професійно-технічної освіти не визначено);
 • позачергова – як виняток:

– у загальноосвітніх навчальних закладах - лише за рішенням МОН за поданням органу громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу або відповідного органу управління освітою;

– державних позашкільних навчальних закладів – лише за рішенням МОН або інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади;

– комунальних позашкільних навчальних закладів – лише за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та підпорядкованих їм органів управління, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, органів місцевого самоврядування;

– приватних позашкільних навчальних закладів – лише за рішенням власника (засновника), МОН, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та підпорядкованих їм органів управління, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, органів місцевого самоврядування (ЗЗСО, ст. 40.3; ЗДО, ст. 21.3; ЗПШО, ст. 10.5).

Як часто проводять:

 • плановий у закладах загальної середньої освіти – один раз на 10 років, для інших закладів не визначено;
 • позаплановий:

– у закладі освіти, який має низьку якість освітньої діяльності;

– за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради закладу освіти (ЗО-2017, ст. 45.6; ЗЗСО, ст. 40.2).

Можливі наслідки:

 • висновок про відповідність освітніх послуг, які надаються навчальними закладами, державним стандартам певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня;
 • рішення про створення спеціалізованих навчальних закладів: шкіл, колегіумів, ліцеїв, гімназій тощо;
 • внесення МОН пропозиції про надання відповідного статусу професійно-технічним навчальним закладам;
 • рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію навчальних закладів (ЗО, ст. 15.5).
Можливі наслідки:

 • висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти;
 • рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти;
 • визначення строку усунення недоліків та порушень у разі виявлення невідповідності освітньої діяльності закладу освіти законодавству та/або ліцензійним умовам;
 • рекомендації засновнику щодо зміни керівника закладу, припинення чи реорганізації закладу
  (ЗО-2017, ст. 45.7).
Оприлюднення результатів:

 • через ЗМІ для загальноосвітніх навчальних закладів (ЗЗСО, ст. 36);
 • без конкретизації для дошкільних і позашкільних навчальних закладів (ЗДО, ст. 19.2, 21.3; ЗПШО, ст. 10.5);
 • для професійно-технічних навчальних закладів вимоги немає.
Оприлюднення результатів:

на сайтах закладу освіти (за наявності), засновника (крім засновника приватного закладу освіти) та органу, що здійснив інституційний аудит (ЗО-2017, ст. 45.3).

Додаткові норми:

 • КМУ затверджував положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів (Постанова КМУ від 12 лютого 1996 р. N 200).
 • МОН встановлював порядок державної атестації дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів (ЗЗСО, ст. 40.3; ЗДО, ст. 21.3; ЗПШО, ст. 10.5).
 • МОН контролював проведення атестаційної експертизи дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів та координував роботу, пов’язану з програмно-методичним забезпеченням атестації; здійснював методичне керівництво і координацію роботи органів управління освітою з питань організації і проведення атестації підпорядкованих їм навчальних закладів (ЗО, ст. 12.2).
Додаткові норми:

 • МОН затверджує порядок проведення інституційного аудиту закладу освіти (ЗО-2017, ст. 64.1).
 • Заклади освіти, що мають чинний сертифікат про громадську акредитацію закладу освіти, вважаються такими, що успішно пройшли інституційний аудит у плановому порядку (ЗО-2017, ст. 45.5).

Володимир Бахрушин, член Національної команди експертів з реформування вищої освіти, головний експерт з питань освіти Реанімаційного пакету реформ, член робочої групи з розробки Закону “Про освіту”

Матеріали за темою

Обговорення